Orddelinger

Når et ord deles i tekst, skal det være minst to tegn på første linje, og tre tegn på annen. I utgangspunktet skal ord deles etter ord: koke-sjokolade-spise-konkurranse-deltager-liste. Ofte må ordet deles opp etter stavelser: ko-ke-sjo-ko-la-de-spi-se-kon-kurr-an-se-del-ta-ger-lis-te, men man bør unngå å dele ord på fire eller fem bokstaver: koke-sjoko-lade-spise-kon-kurr-anse-del-tager-liste.

Noen ord kan ikke deles, f.eks. enstavelsesord, men også f.eks. dette, flinke, gjerne, knærne, revehi, skrelle, skrike, trylle.

Her er noen orddelinger fra virkeligheten:

bark-rangler
bør-sopptur
flom-ål
frokos-trommene
heisan-leggene

høyre-nessanse
innfall-sport
kong-stanken
plan-teskje
turbin-dinger
smijern-sport
svangerskap-spermisjon

urin-doeuropeerne
ving-lass.

Om du må dele sammensatte ord som egentlig inneholder tre konsonanter, f.eks. oppussing, profittap, trafikkaos, ullongs, skal to konsonanter stå på første linje, en på andre.

Det er greit å dele ord mellom to konsonanter som egentlig utgjør én lyd: opplysnin-ger.