-ing/-ning

En tommelfingerregel her er at handlingen skrives -ing, mens resultatet skrives -ning: bygging/en bygning, verdiskaping/en verdiskapning, fortøying/en fortøyning osv. Unntakene fra regelen har liten praktisk betydning så lenge utgangsverbet (f.eks. bygge) betyr det samme i begge bøyningsformene, men ellers er presisjon viktig: Tolking bør ikke forveksles med tolkning.